Skip to main content

Table 4 The SUCRA results of 11 migraine treatments on 9 clinical outcomes

From: Network meta-analysis of migraine disorder treatment by NSAIDs and triptans

Treatment 1 h-pain-free 1 h-pain-relief 2 h-pain-free 2 h-pain-relief 2 h-nausea-absence Rescue medication Recurrence All-adverse event Nausea
Placebo 0.024 0.045 0.000 0.000 0.178 0.092 0.602 0.782 0.561
Sumatriptan 0.490 0.483 0.602 0.318 0.376 0.418 0.280 0.189 0.165
Zolmitriptan 0.343 0.476 0.460 0.909 0.418 - 0.457 0.294 0.095
Almotriptan 0.282 0.358 0.186 0.432 0.394 - 0.249 0.589 0.388
Rizatriptan 0.712 0.458 0.824 0.341 0.765 0.602 0.203 0.367 0.358
Naratriptan 0.208 0.344 0.397 0.409 0.467 0.337 0.808 0.137 0.569
Ibuprofen 0.716 0.558 0.356 0.455 0.385 0.678 0.662 0.711 0.715
Sumatriptan-Naproxen 0.493 0.354 0.537 0.523 0.719 0.706 0.801 0.452 0.476
Eletriptan 0.783 0.664 0.874 0.636 0.455 0.689 0.322 0.587 0.880
Diclofenacpotassium - 0.642 0.504 0.818 0.516 0.040 0.190 0.743 0.705
Aspirin 0.452 0.608 0.262 0.159 0.342 0.417 0.429 0.133 0.103